Informace ke kontrole OOPP

Osobní Ochranné Pracovní Prostředky (zkráceně OOPP) jsou ochranné prostředky, které jsou určeny k ochraně uživatele před bezpečnostními riziky a které nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musejí splňovat požadavky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. Března 2016 o osobních ochranných prostředcích. 

Pro objednání školení či revize, využijte jednoduchý formulář "Objednat školení" nebo nás kontaktuje telefonicky ZDE.

1. KATEGORIE – MALÉ RIZIKO

OOPP kde uživatel může sám zhodnotit úroveň ochrany a rizika. Do této kategorie patří výhradně OOPP určené pro ochranu uživatele proti:

 • mechanickému působení (zahradnické rukavice, náprstky atd.)
 • slabě agresivním čisticím prostředkům (rukavice proti zředěným roztokům)
 • rizikům při manipulaci s horkými předměty do 50 °C (rukavice, zástěry)
 • klimatickým vlivům, které nejsou mimořádné ani extrémní (pokrývka hlavy, sezónní oděv)
 • slabým nárazům a vibracím (lehké ochranné přilby proti skalpování vlasů, rukavice, lehká obuv atd.)
 • slunečnímu záření (sluneční brýle)

Pro tyto OOPP mohou provádět testy a vystavovat certifikáty samotní výrobci. OOPP této kategorie jsou označeny symbolem CE.

 

2. KATEGORIE – STŘEDNÍ RIZIKO

OOPP u kterých se předpokládá vyšší ochrana. Například rukavice vyžadující dobrou ochranu proti proříznutí, propíchnutí a oděru. Musí být testovány a certifikovány nezávislým notifikovaným orgánem.

OOPP této kategorie jsou označeny symbolem CE a doplňkovými piktogramy nebo informacemi udávající jejich specifické vlastnosti. V návodu k použití by měl být uveden název a adresa nebo identifikační číslo notifikovaného orgánu.

 

3. KATEGORIE – VÁŽNÉ NEBO SMRTELNÉ RIZIKO

OOPP určené k ochraně proti smrtelnému nebezpečí nebo proti nebezpečím, která mohou vážně a nevratně poškodit zdraví. Do této kategorie patří výhradně:

 • filtrační dýchací prostředky pro ochranu proti aerosolům v pevné nebo kapalné formě nebo proti dráždivým, nebezpečným, toxickým nebo radioaktivními plynům
 • prostředky pro ochranu dýchacích orgánů zajišťující plnou izolaci vůči okolní atmosféře, včetně přístrojů pro potápění
 • OOPP poskytující pouze časově omezenou ochranu proti chemickému působení nebo proti ionizujícímu záření
 • zásahové prostředky pro použití v horkých prostředích, s účinky srovnatelnými
 • se vzduchem o teplotě 100 °C nebo vyšší, kde může nebo nemusí být infračervené záření, plameny nebo rozstřik velkého množství roztaveného materiálu
 • zásahové prostředky pro použití v chladných prostředích, s účinky srovnatelnými
 • se vzduchem o teplotě -50°C nebo nižší
 • OOPP chránící před pádem z výšky
 • OOPP proti rizikům vyvolaným elektřinou a nebezpečným napětím nebo prostředky užívané jako izolace při práci pod vysokým napětím

OOPP této kategorie musí být testovány a certifikovány nezávislým notifikovaným orgánem a navíc systém zajištění kvality, který výrobce používá pro zaručení homogenity výroby, musí být nezávisle kontrolován. OOPP musí být označeny symbolem CE a za ním musí být uvedeno identifikační číslo notifikovaného orgánu. Například: CE 1019

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 • Opravovat nebo upravovat všechny OOPP produkty může pouze výrobce.
 • Kontrola musí být provedena na všech částech OOPP.
 • Posledním krokem každé kontroly je test funkčnosti.
 • Výrobek musí být kontrolován každých 12 měsíců od data prvního použití, nebo od data poslední kontroly a to oprávněnou osobou. 
 • Musí být proveden záznam o kontrole.
 • Před započetím kontroly je nutné očistit velmi znečištěné OOPP a to za použití pouze doporučených čisticích prostředků a postupů!
 • Máte-li jakékoli pochybnosti o správném užívání OOPP, kontaktujte výrobce nebo distributora.
 • Pokud není známo datum prvního použití výrobku, pak se za datum prvního použití výrobku považuje datum výroby

 

VÝKLAD POUŽITÝCH POJMŮ

 

 • Kovové části jsou kovové komponenty různých tvarů – zvláště pak připojovací, spojovací popř. blokovací komponenty.
 • Spojka je otevíratelné zařízení používané pro spojení součástí a umožňující vytvoření jistícího řetězce, ke kterému se uživatel připojí sám, nebo za pomoci druhé osoby, a to přímo či nepřímo.
 • Tělo je hlavní část spojky, předurčující tvar a způsob použití spojky, nebo se jedná o vnější plášť popř. o nosnou část zařízení.
 • Zámek umožňuje opětovné vkládání a vyjímaní OOPP nebo jejich částí do spojky či zařízení popř. jejich vzájemnou kombinaci. K otevření zámku musí být vždy vynaložena síla.
 • Nos místo spojení těla spojky a volného konce zámku spojky.
 • Keylock je způsob provedení místa, kde se setkává tělo karabiny se zámkem. Výsledkem je tvar, který se při manipulaci s karabinou nezachytává o textil.
 • Čep / Kolík součást zařízení zajišťující správnou funkčnost výrobku. Musí být vždy zajištěna proti samovolnému uvolnění.
 • Nýt část spojky nebo zařízení zajišťující mechanické spojení dvou a více pohyblivých částí spojky nerozebíratelným způsobem.
 • Pružina část spojky nebo zařízení, jejíž odpor je nutno překonat při otevření např. zámku či západky.
 • Pojistka zámku je část spojky nebo zařízení zajišťující nutnost vynaložit k otevření zámku / západky minimálně dvou či více nezávislých, po sobě jdoucích pohybů.
 • Blokant je samosvorné či blokující zařízení. Jedná se o zařízení umožňující zaujmutí pracovní polohy, sestup nebo výstup po laně.
 • Páka umožňuje jemnou regulaci rychlosti např. při slaňování. Může být vyrobena i z plastu.
 • Srdce je vnitřní mechanizmus, většinou s pohyblivou částí připevněnou na ose, který spolu s lanem funguje na principu tření.
 • Palec součást zařízení blokující systém v jednom směru.

 

 • Lano / lanyard je textilní produkt skládající se z jádra krytého opletem. Lana / lanyardy se vyrábějí z materiálů jako je PES, PAD, Kevlar a jiné, přičemž použitý materiál předurčuje účel a způsob použití.
 • Oplet je soubor přízí spojených splétáním (např. 32, 40 nebo 48 přízí)
 • Jádro je soubor duší (např. v počtu 7 – 16 duší)
 • Duše je seskaná ze dvou a více přízí (příze spojené stáčením)
 • Příze je sada multifilamentů (stočené multifilamenty).
 • Multifilament je sada filamentů.
 • Filament je nejtenčí základní jednotka (nekonečné vlákno). Nejčastěji je z PAD nebo PES.
 • Popruhy plošná tkaná textilie určité šíře s pevnými nepáratelnými kraji. Popruhy se skládají z osnovy (vertikální sada vláken) a útku (horizontální sada vláken) a dvou zavíracích vláken na jednom konci popruhu (tzv. systém pět). Někdy mají popruhy oba konce tkané, nezaplétané (tzv. systém rotor).
 • Šev je pevnostní spojení plošných a jiných textilií, především popruhů, šitím (nitěmi). Šev se skládá ze stehů.
 • Steh je část švu mezi dvěma vpichy a je tvořen horní a spodní nití.
 • Nit je seskaná ze dvou a více přízí (příze spojené stáčením).

  POSTUPY A EVIDENČNÍ LISTY PRO PERIODICKÉ PROHLÍDKY OOPP

  IDENTIFIKACE A ŽIVOTNOST VÝROBKŮ OOPP

  Celotělové, hrudní, bederní a polohovací postroje značky ROCK EMPIRE do r. v. 31. 12. 2011* mají životnost stanovenu na 10 let od data výroby. Prvních 5 let od data prvního použití se periodická prohlídka provádí alespoň jednou za 12 měsíců, poté je možné životnost pracovního postroje prodloužit o dalších maximálně 5 let za podmínky, že periodická prohlídka bude prováděna minimálně jednou za 6 měsíců. Výše uvedené podmínky platí pro postroje vyrobené od 1. 1. 2009.

  Postroje vyrobené v roce 2008 a starší mají životnost stanovenou na 5 let.

  Životnost ostatních OOPP vyráběných firmou ROCK EMPIRE od data výroby 1. 1. 2009: 5 + 5 let (stejné podmínky jako u úvazků), lana – 10 let, kovové výrobky – omezeno opotřebením. Opotřebení kovových výrobků může být maximálně 1 mm. Životnosti textilních výrobků od 1. 1. 2015 (postroje a ostatní textilní výrobky) se upravuje na 10 + 5 let (5 let skladování, 10 let od prvního použití), životnost lan zůstává 10 + 5 let (5 let skladování, 10 let od prvního použití).

  PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ JSOU SOUČÁSTÍ NÁVODŮ.

  Příklad: Postroj vyrobený v roce 2015 bude správně skladován po dobu 5 let, poté jde do užívání. Pokud nedojde k jeho poškození, je jeho životnost do r. 2030. Pokud revizní technik pověřený firmou ROCK EMPIRE zjistí, že OOPP není způsobilý pro další bezpečné použití, je v jeho kompetenci OOPP doporučit vyřadit z dalšího používání, i když doba životnosti ještě neuplynula.

  Od března 2021 postupně začínáme měnit stará id čísla na nová.

  Příklad: 21ZRB001A3261                               

  Vysvětlení: yyXXXxxxM####

  YY

  Rok výroby

  XXXxxx

  Kód produktu

  M

  Měsíc výroby*

  ####

  Průběžné číslo

   

  Měsíc výroby*

   

  Leden

   

  A

   

  M

  Únor

  B

  N

  Březen

  C

  O

  Duben

  D

  P

  Květen

  E

  Q

  Červen

  F

  R

  Červenec

  G

  S

  Srpen

  H

  T

  Září

  I

  U

  Říjen

  J

  V

  November

  K

  Y

  December

  L

  Z

   

   

  VZOR (postroje)   VZOR (smyčky a lanyardy)   VZOR (kovy)

    Jedinečné evidenční číslo:

    00000 / 000

   

   

    Jedinečné evidenční číslo      0000 / 0000

   

   

    Jedinečné evidenční číslo:

    00000 / 00

    Nepodmíněné pole = Datum:

   

    0000 / 00

   

   

     Datum                                     0000 / 00

      Pořadí kusu v sérii:   0000
  PŘÍKLAD   PŘÍKLAD   PŘÍKLAD
    Jedinečné evidenční číslo:   063518 / 216  

    Jedinečné evidenční číslo      0083 / 0034

      Jedinečné evidenční číslo:

     N0015 / 18 – úvodní

      písmeno může být 

      jiné (např. „S“)

    Nepodmíněné pole = Datum:   VII / 18  

    Datum                       III / 18

      Pořadí kusu v sérii:    0124
    06035   interní údaj  

    0083                        interní údaj

   
    18   rok  

    0034                        pořadí kusu v sérii

      N0015    interní údaj
    216   pořadí kusu v sérii         18    rok
    VII / 18

    vyrobeno červenec

    2018

   

    III / 18                      vyrobeno březen 2018

      0124    pořadí kusu v sérii

  Od 1. 1. 2015

  PRODUKT

  ŽIVOTNOST

  Pracovní postroje

  10 + 5 let skladování

  Ostatní textilní výrobky

  10 + 5 let skladování

  Lana

  10 + 5 let skladování

  Přilby

  10 + 5 let skladování

  Kovové výrobky

  Omezeno funkčností a opotřebením

   

   

  Od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014

  PRODUKT

  ŽIVOTNOST

  Pracovní postroje

  10 + 2 let skladování

  Ostatní textilní výrobky

  10 + 2 let skladování

  Lana

  10 + 5 let skladování

  Kovové výrobky

  Omezeno funkčností a opotřebením

   

  Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011

  PRODUKT

  ŽIVOTNOST

  Pracovní postroje

  5 + 5 let*

  Ostatní textilní výrobky

  5 + 5 let*

  Lana

  Přilby

  10 + 5 let*

  10 + 5 let*

  Kovové výrobky

  Omezeno funkčností a opotřebením

   

   

  Do 31. 12. 2008

  PRODUKT

  ŽIVOTNOST

  Pracovní postroje

  5 let

  Ostatní textilní výrobky

  5 let

  Lana

  10 let

  Kovové výrobky

  10 let