De | En

Nadstavbové - rozšiřující školení

Školení pracovníků, kteří potřebují hlubší znalosti a dovednosti v oblasti práce a záchrany ve výšce a nad volnou hloubkou. Školení rozšiřuje znalosti a dovednosti pracovníků dle speciálních požadavků, které vznikají specifickými činnostmi. Pracovníci ovládají v plném rozsahu všechny obecné dovednosti a vědomosti pro bezpečné provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou (PV1 + PV2). Pracovníci zvládají kompletní analýzu rizik; vedení pracovního týmu; organizaci záchranných prací v týmu; ovládají rozšířené záchranářské a evakuační techniky; mají kompletní znalost související legislativy ČR a ČSN EN; ovládají poskytnutí první pomoci v rozšířeném rozsahu.

 • Jedná se například o:
 • Jednolanové techniky
 • Složité kladkostroje
 • Rozšiřující možnosti kotvení, rozkotvování a jištění
 • Speciální záchranné lanové techniky
 • Týmové pracovní a záchranné činnosti za použití lanových technik
 • Speciální dovednosti a činnosti při práci na velmi vysokých objektech atd.
   
Cílová skupina: Řídící pracovníci; vedoucí pracovních týmů; pracovníci provádějící výcvik; pracovníci najímaní na smluvní asistence a dozor; profesionálové z řad IZS a další.
Předpoklady: Vhodný zdravotní stav; praxe v oboru 
Dokumentace: Prezenční listina
  Osnova školení
  Pomocné školící materiály
Zkoušky: Teoretická zkouška - test
  Praktická zkouška - předvedení vybraných schopností a dovedností
Výstup ze školení: Certifikát (formát A4 - na vyžádání)
  Pracovní průkaz (formát 75x105mm)
Počet účastníků kurzu:  
1 instruktor: Min. - Max. 4 - 12 osob (nebo v závislosti na obsahu školení, dle rozhodnutí instruktora)
Rozsah školení  
Délka školení: 1 - 5 dnů (8 - 40 hod.)
Opakovací školení: 1 - 2 dny (8 - 16 hod.)
Platnost školení: 12 - 36 měsíců
Cena školení bez DPH  
Dle délky školení: 3000,- Kč / os. / den
Opakovací školení: 1000,- Kč / os. / den 
  Uvedené ceny platí pro VC RE
Místo dle přání klienta: Základní sazba + cestovní náklady
Místo školení: Výcvikové centrum RE
  Smluvní partner Výcvikového centra RE
  Místo dle přání klienta

 


Osnova: 

I. Úvod školení - dle dohody

 1. Ověření znalostí, cíl školení, seznámení s osnovou školení
 2. Rizika při práci ve výškách a nad volnou hloubkou
 3. Organizace práce, odborné kazuistiky

II. Teoretická část – základní seznámení s legislativou - dle dohody

 1. Zákon č.262/2006 Sb., (Zákoník práce) §§ 101 -108
 2. Nařízení vlády č.362/2005 Sb., – provádění prací ve výškách
 3. Zákon č.251/2005Sb., o inspekci práce §§ 3 - 9
 4. Nařízení vlády č.201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
 5. Zákon č.90/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky §§ 2,12 - 15
 6. Nařízení vlády č.390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 7. Vyhláška 79/2013 Sb., Ministerstva zdravotnictví o provedení Zákona č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovně-lékařských službách)
 8. Zákon č.48/1997 Sb., o zákonném pojištění, §§ 44 a 45
 9. Vyhláška Ministerstva financí č.125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu


III. Používané prostředky a související EN - dle dohody

 1. Kotevní body, kotvy do skály a betonu – EN 795
 2. Přilby pro práce ve výškách - EN 397
 3. Zachycovací postroje - EN 361
 4. Sedací postroje – EN 813
 5. Pracovní polohovací pásy – EN 358
 6. Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem – EN 1891
 7. Dynamická horolezecká lana – EN 892
 8. Slaňovací prostředky – EN 341
 9. Spojovací prostředky – EN 354
 10. Tlumiče pádu – EN 355
 11. Zatahovací zachycovače pádu – EN 360
 12. Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném vedení – EN 353 – 2
 13. Karabiny a spojky – EN 362
 14. Systémy ochrany osob proti pádu – EN 363
 15. Prostředky pro evakuaci, záchranu, spouštění a vytahování
 16. Žebříky – EN 131-1 a EN 132-2
 17. Pracovní oděv, obuv a rukavice
 18. Další pomocný materiál, jako jsou kladky, blokanty, vrhací sáčky atd.


IV. Technické podmínky a návody k používání - dle dohody
V. Uživatelské zkoušky, prohlídky, údržba a skladování OOP - dle dohody
VI. Základní techniky - dle dohody

 1. Práce s lanem, balení, ošetřování a údržba
 2. Práce s OOP, skladování, ošetřování a údržba
 3. Uzlování
 4. Práce se zachycovacím (sedacím, polohovacím) postrojem, připojování vhodných OOP
 5. Práce se spojovacími a kotvícími prostředky
 6. Zřizování kotvících - jistících bodů a pracovních stanovišť
 7. Základní pravidla pohybu ve výškách (výstup, sestup, přestup)
 8. Jistící a kotvící řetězec, sebezajištění, postupové jištění
 9. Výstup a sestup pomocí slaňovací brzdy a výstupových prostředků
 10. Dynamika pádů, pádový faktor, rázová síla, zachycení pádu
 11. Lezení po nýtech a v konstrukci, pohyb pomocí tlumiče pádů
 12. Použití dvou lan – pracovní a jistící
 13. Překonávání a zajištění hran, přestup přes uzel, překonání ochrany lana
 14. Přepínky, deviace, přestup z lana na lano
 15. Práce s napnutými lany
 16. Záchrana spuštěním – vytažením
 17. Záchrana v přepínce, deviaci, přes uzel
 18. Záchrana z konstrukce, z nýtů
 19. Záchrana a transport za pomocí lan při změně vertikály a horizontály

VII. Technika a technologie provádění prací ve výškách - dle dohody
VIII. Praktická část – aplikace všech bodů pracovních technik do praxe - dle dohody
IX. Vyprošťovací postupy při mimořádných událostech - dle dohody
X. Základy první pomoci - dle dohody
XI. Závěr školení – ověření znalostí – dle dohody