De | En

Obchodní podmínky

 1. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami platnými pro internetový obchod ROCK EMPIRE.
 2. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
 3. Nabídka je aktualizována on-line. Přesto se může stát, že některé zboží nemusí být po objednání dostupné. Například v situaci kdy je poslední kus připraven v objednávce k vyřízení a v daný okamžik ještě není vyfakturován a odepsán tak ze skladu. V těchto výjimečných případech  Vás budeme okamžitě informovat. 

 

 1. Účtování zasílacích nákladů (poštovného):

GLS

V rámci ČR:

 • GLS výdejní místo 59 Kč, vč. DPH
 • GLS na adresu 95 Kč, vč. DPH
 • Dobírka +20 Kč. Výdejní místo bez dobírky.
 • U objednávek v hodnotě vyšší než 500 Kč neúčtujeme poštovné

 Česká pošta

 • Balík do ruky 119,- Kč včetně DPH
 • Balík na poštu: 109,- Kč včetně DPH
 • Balíkovna: 79,- Kč včetně DPH

 

Přeprava na Slovensko, pouze přes GLS:

 • platba probíhá v Kč, a zákazníkovi bude při platbě přepočtena aktuálním kurzem jeho banky
 • GLS na Slovensko 129 Kč (5,30€), bez možnosti dobírky, pouze platba kartou předem
 • GLS výdejní místo na Slovensko 95 Kč (3,90€), bez možnosti dobírky, pouze platba kartou předem
 • poštovné zdarma pouze pro objednávky nad 1500 Kč (60 €)

 

Každá objednávka je závazná dle těchto Obchodních podmínek. Objednávku je možné stornovat nejpozději do 5 hodin po jejím odeslání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. V případě nevyzvednutí  této závazné objednávky bude po kupujícím požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč. Odesláním objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Více viz občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní (včetně vysaček), nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

 

 1. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 4. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů,
 5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 8. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 9. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo
 10. o dodání digitálního obsahu pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Do popisu je nutné uvést, že zboží je vráceno v zákonné lhůtě 14 dnů. Důvod vracení zboží není nutné uvádět, ale pokud ho uvedete, budeme rádi.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Pro rychlejší vyřízení po návratu zboží, nezapomeňte uvézt číslo vašeho bankovního účtu a přiložte fakturu dodanou se zbožím. Urychlí to vrácení peněz.

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

 

 1. Předobjednávka

Slouží výhradně jako předběžná rezervace takového zboží, které prodávající v budoucnu pravděpodobně naskladní, ale jehož zejména datum dodání a/nebo cena a/nebo přesné specifikace nejsou doposud prodávajícímu známy. U předobjednávek si prodávající vyhrazuje právo měnit cenu, datum dodání, vlastnosti a další skutečnosti prodávajícímu v době předobjednávky nedostupné či neznámé, a to až do doby, kdy toto zboží prodávající naskladní a určí k dalšímu prodeji. O změně ceny, resp. dalších v době předobjednávky neznámých skutečnostech, bude prodávající kupujícího náležitě informovat e-mailem nebo telefonicky a kupující může na základě této nové informace předobjednávku zrušit.

Jak postupovat při výměně či vrácení zboží se dozvíte v FAQ.

 

 1. Dodací lhůta

Naprostou většinu objednávek expedujeme do 2 pracovních dnů od obdržení Vaší objednávky. V případě velkého množství objednávek najednou jsme z kapacitních důvodů nuceni expedici nepatrně pozdržet, vždy Vám ale garantujeme expedici objednávky do pěti pracovních dnů. Pokud objednané zboží není zrovna skladem a doba předání objednávky České poště by byla delší než doba uvedená v bodě 2, budeme zákazníka okamžitě informovat (telefonicky nebo e-mailem) o skutečné lhůtě vyřízení objednávky.

 

 1. Řešení sporů se spotřebiteli

Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@rockempire.com Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

===========================================

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se

zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

1.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.