De | En

Pohyb v korunách stromů

Školení pro osoby, které se pohybují v korunách stromů. Pracovníci ovládají v plném rozsahu všechny obecné dovednosti pro bezpečný pohyb v korunách stromů. Pracovníci zvládají analýzu rizik; ovládají záchranářské a evakuační techniky;  poskytnutí první pomoci.Pracovní pozice je dosaženo převážně pomocí visu.

 

Předpoklady: Vhodný zdravotní stav.
Dokumentace: Prezenční listina
  Osnova školení
  Pomocné školící materiály
Zkoušky: Teoretická zkouška - test
  Praktická zkouška - předvedení vybraných schopností a dovedností
Výstup ze školení: Certifikát (formát A4 - na vyžádání)
  Pracovní průkaz (formát 75x105mm)
Počet účastníků kurzu:  
1 instruktor: Min. - Max. 4 - 12 osob
Rozsah školení  
Přímý vstup: 2 x 8 h.
Opakovací školení: 1 x 8 h.
Platnost školení: 12 - 36 měsíců
Cena školení bez DPH  
Přímý vstup: 3000,- Kč / os.
Opakovací školení: 1000,- Kč / os. 
  Uvedené ceny platí pro VC RE
Místo dle přání klienta: Základní sazba + cestovní náklady
Místo školení: Výcvikové centrum RE
  Smluvní partner Výcvikového centra RE
  Místo dle přání klienta

 


Osnova:

I. Úvod školení - 0,5 hod

 1. Ověření znalostí, cíl školení, seznámení s osnovou školení
 2. Rizika při práci ve výškách a nad volnou hloubkou
 3. Rozbor úrazovosti

 

II. Teoretická část – legislativa - 0,25 hod

 1. Zákon č.262/2006 Sb., (Zákoník práce) §§ 101 -108
 2. Nařízení vlády č.362/2005 Sb., – provádění prací ve výškách
 3. Zákon č.251/2005Sb., o inspekci práce §§ 3 - 9
 4. Nařízení vlády č.339/2017 Sb. o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.
 5. Nařízení vlády č.201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
 6. Zákon č.90/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky §§ 2,12 - 15
 7. Nařízení vlády č.390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 8. Vyhláška 79/2013 Sb., Ministerstva zdravotnictví o provedení Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovně-lékařských službách)
 9. Zákon č.48/1997 Sb., o zákonném pojištění, §§ 44 a 45
 10. Vyhláška Ministerstva financí č.125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu

 

III. Používané prostředky a související EN - 0,5hod

 1. Kotevní body, kotvy do skály a betonu – EN 795
 2. Přilby pro práce ve výškách - EN 397
 3. Zachycovací postroje - EN 361
 4. Sedací postroje – EN 813
 5. Pracovní polohovací pásy – EN 358
 6. Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem – EN 1891
 7. Dynamická horolezecká lana – EN 892
 8. Slaňovací prostředky – EN 341
 9. Spojovací prostředky – EN 354
 10. Tlumiče pádu – EN 355
 11. Zatahovací zachycovače pádu – EN 360
 12. Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném vedení – EN 353 – 2
 13. Karabiny a spojky – EN 362
 14. Systémy ochrany osob proti pádu – EN 363
 15. Prostředky pro evakuaci, záchranu, spouštění a vytahování
 16. Žebříky – EN 131-1 a EN 132-2
 17. Pracovní oděv, obuv a rukavice
 18. Další pomocný materiál, jako jsou kladky, blokanty, vrhací sáčky atd.

 

IV. Technické podmínky a návody k používání - 0,25 hod

V. Uživatelské zkoušky, prohlídky, údržba a skladování OOP - 0,25 hod

VI. Základní techniky - 0,5 hod

 1. Práce s lanem, balení, ošetřování a údržba
 2. Práce s OOP, skladování, ošetřování a údržba
 3. Práce se zachycovacím (sedacím, polohovacím) postrojem, připojování vhodných OOP
 4. Zřizování kotvících - jistících bodů a pracovních stanovišť
 5. Základní pravidla pohybu ve výškách (výstup, sestup, přestup)
 6. Jistící a kotvící řetězec, sebezajištění, postupové jištění
 7. Výstup a sestup pomocí slaňovací brzdy
 8. Dynamika pádů, pádový faktor, rázová síla, zachycení pádu
 9. Použití dvou lan k provádění prací – pracovní a jistící
 10. Práce s uzly a prusíky
 11. Záchrana spuštěním - vytažením
 12. Používání ostatních pomůcek a technických prostředků
 13. Povely a signály

 

VII. Technika a technologie provádění prací ve výškách – 0,5 hod

VIII. Praktická část – aplikace všech bodů pracovních technik do praxe – 12,5 hod

IX. Základy první pomoci – 0,5 hod

X. Závěr školení – ověření znalostí – 0,25 hod