De | En

Pracovník ve výškách 1

Pracovní činnosti jsou prováděné vždy za stálé opory dolních končetin, pracovníci ovládají v plném rozsahu všechny obecné dovednosti a vědomosti pro bezpečné provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou jako je: dosažení pracoviště a zaujmutí pracovní polohy; vymezení pracoviště; systémy zadržení; polohování; prevence proti pádu; systémy zachycení pádu; adekvátní evakuační techniky; běžné záchranné techniky; první pomoc.Stálou oporou dolních končetin se rozumí taková činnost, při které pracovník při práci stojí, nebo se opírá o obě dolní končetiny. Pracovní pozice je dosaženo pochozím způsobem, případně po žebříku.

 

Cílová skupina: Technici; vedoucí pracovníci; kontroloři, technici BOZP; řemeslníci (např.: montéři; opraváři; pokrývači; klempíři; tesaři; kominíci; elektrikáři; elektrotechnici; svářeči; stavební dělníci atd.) pracovníci energetiky; provozovatelé drážních zařízení a další.
Předpoklady: Vhodný zdravotní stav
Dokumentace: Prezenční listina
  Osnova školení
  Pomocné školící materiály
Zkoušky: Teoretická zkouška - test
  Praktická zkouška - předvedení vybraných schopností a dovedností
Výstup ze školení: Certifikát (formát A4 - na vyžádání)
  Pracovní průkaz (formát 75x105mm)
Počet účastníků kurzu:  
1 instruktor: Min. - Max. 4 - 12 osob
Rozsah školení:  
Přímý vstup: 1 x 8 h.
Opakovací školení : 1 x 8 h.
Platnost školení: 12 - 36 měsíců
Cena školení bez DPH:  
Přímý vstup: 1200,- Kč / os. 
Opakovací školení: 900,- Kč / os. 
  Uvedené ceny platí pro VC RE
Místo dle přání klienta: Základní sazba + cestovní náklady
Místo školení: Výcvikové centrum RE
  Smluvní partner Výcvikového centra RE
  Místo dle přání klienta

 

 


Osnova školení:

I. Úvod školení - 0,25 hod

 1. Ověření znalostí, cíl školení, seznámení s osnovou školení
 2. Rizika při práci ve výškách a nad volnou hloubkou
 3. Organizace práce, odborné kazuistiky


II. Teoretická část – základní seznámení s legislativou - 0,25 hod

 1. Zákon č.262/2006 Sb., (Zákoník práce) §§ 101 -108
 2. Nařízení vlády č.362/2005 Sb., – provádění prací ve výškách
 3. Zákon č.251/2005Sb., o inspekci práce §§ 3 - 9
 4. Nařízení vlády č.201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
 5. Zákon č.90/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky §§ 2,12 - 15
 6. Nařízení vlády  č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 7. Vyhláška 79/2013 Sb., Ministerstva zdravotnictví o provedení Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovně-lékařských službách)
 8. Zákon č.48/1997 Sb., o zákonném pojištění, §§ 44 a 45
 9. Vyhláška Ministerstva financí č.125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu


III. Používané prostředky a související EN – 0,5 hod

 1. Kotevní body, kotvy do skály a betonu – EN 795
 2. Přilby pro práce ve výškách – EN 397
 3. Zachycovací postroje – EN 361
 4. Sedací postroje – EN 813
 5. Pracovní polohovací pásy – EN 358
 6. Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem – EN 1891
 7. Dynamická horolezecká lana – EN 892
 8. Slaňovací prostředky – EN 341
 9. Spojovací prostředky – EN 354
 10. Tlumiče pádu – EN 355
 11. Zatahovací zachycovače pádu – EN 360
 12. Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném vedení – EN 353 – 2
 13. Karabiny a spojky – EN 362
 14. Systémy ochrany osob proti pádu – EN 363
 15. Prostředky pro evakuaci, záchranu, spouštění a vytahování
 16. Žebříky – EN 131-1 a EN 132-2
 17. Pracovní oděv, obuv a rukavice
 18. Další pomocný materiál, jako jsou kladky, blokanty, stupadla atd.


IV. Technické podmínky a návody k používání - 0,25 hod
V. Uživatelské zkoušky, prohlídky, údržba a skladování OOP - 0,25 hod
VI. Základní techniky - 0,5 hod

 1. Práce s OOP, skladování, ošetřování a údržba
 2. Práce se zachycovacím (sedacím, polohovacím) postrojem, připojování vhodných OOP
 3. Práce se spojovacími a kotvícími prostředky
 4. Zřizování kotvících - jistících bodů a pracovních stanovišť
 5. Základní pravidla pohybu ve výškách (výstup, sestup, přestup)
 6. Jistící a kotvící řetězec, sebezajištění, postupové jištění
 7. Dynamika pádů, pádový faktor, rázová síla, zachycení pádu
 8. Pohyb pomocí tlumiče pádů
 9. Překonávání a zajištění hran
 10. Záchrana pracovníka
 11. Používání ostatních pomůcek a technických prostředků
 12. Povely a signály


VII. Technika a technologie provádění prací ve výškách - 0,5 hod
VIII. Praktická část – aplikace všech bodů pracovních technik do praxe – 5 hod
IX. Základy první pomoci - 0,25 hod 

X. Závěr školení – ověření znalostí - 0,25 hod